disclaimer

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy strony internetowej, której właścicielem jest firma Maandag® Poland. Przykładamy dużą wagę do treści, składu i publikacji naszej strony internetowej. Nie możemy jednak zagwarantować, że informacje zawarte na stronie są zawsze kompletne, poprawne lub wolne od błędów technicznych lub typograficznych. Wszystkie informacje, treści, materiały dotyczące produktów i/lub usług świadczonych przez Maandag® na tej stronie są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak są dostępne”.”. Informacje na tej stronie mogą być zmieniane okresowo i/lub bez powiadomienia. Pomimo naszej wielkiej staranności w tworzeniu tej strony, Maandag® – lub jakakolwiek osoba trzecia zaangażowana w projektowanie, produkcję lub dostarczanie tej strony – nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do informacji zawartych na tej stronie (w szczególności co do ich dokładności lub kompletności) i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody o jakimkolwiek charakterze, które są lub mogą być wynikiem korzystania (niemożności korzystania) z tej strony internetowej, powiązanych hiperłączy, błędów i/lub pominięć w treści, jak również informacji, treści, materiałów zawartych lub w inny sposób udostępnionych Państwu za pośrednictwem tej strony. Jako gość naszej strony internetowej, są Państwo odpowiedzialni za podjęcie środków ostrożności w celu ochrony przed (ale nie tylko) końmi trojańskimi, wirusami, robakami lub innymi ingerencjami o charakterze destrukcyjnym.

Cała zawartość, taka jak tekst, projekt, oprogramowanie bazowe, jak również grafika, zdjęcia, obrazy, kompilacje danych, logo, nazwy usług, itp. zawarte na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Żadna treść z tej strony internetowej nie może być reprodukowana, kopiowana, w inny sposób powielana lub upubliczniana bez uprzedniej pisemnej zgody Maandag® Poland, chyba że zezwalają na to odpowiednie, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.